today´s scoreboard
ranknamecityscoredatequickestavg
1 turd 55410 15172 3/24/2018 5 8.6
2 turd 55410 13756 3/24/2018 9 10.6
3 turd 55410 12408 3/24/2018 10 12.4
4 SHAKE BAKE 11350 3/24/2018 11 13
5 Ella Smyrna 10586 3/24/2018 7 12.4
6 diana heaven 10442 3/24/2018 10 12.6
7 undefined undefined 10351 3/24/2018 10 12.4
8 Ella Smyrna 10110 3/24/2018 9 12.8
9 undefined undefined 10048 3/24/2018 9 11.6
10 Ella Smyrna 10024 3/24/2018 9 12.8
11 Ella Smyrna 8701 3/24/2018 8 13
12 diana heaven 8446 3/24/2018 7 14.2
13 undefined undefined 6019 3/24/2018 12 15.2
14 diana heaven 5452 3/24/2018 11